Privacyreglement

Dit reglement is van toepassing binnen Stichting Techniek Praktijk Centrum (TPC) te Doetinchem en wordt aan cliënten en medewerkers verstrekt bij de start van werkzaamheden c.q. opleiding/begeleiding. Het reglement heeft betrekking op het door de verantwoordelijke opgestelde overzicht van genoemde verwerkingen van persoonsgegevens. Dit overzicht vormt een geheel met dit reglement.

Doel

Het doel van dit reglement is duidelijk te maken welke persoonsgegevens worden vastgelegd, waarom we deze nodig hebben, wat er met deze persoonsgegevens wordt gedaan en hoe lang we deze persoonsgegevens bewaren (zie ook artikel 3). Het doel van Stichting TPC is het bieden van maatwerk scholing en het individueel en in kleine groepen opleiden van metaal/technisch personeel. Tevens kunnen wij kortdurende dagbesteding aanbieden alsmede het begeleiden van cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting techniek praktijk centrum kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting techniek praktijk centrum , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of het leggen van contact via een e-mailbericht aan Stichting techniek praktijk centrum verstrekt. Stichting techniek praktijk centrum kan de volgende persoonsgegevens verwerken middels het gebruik van deze website:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Binnen een Stichting techniek praktijk centrum traject worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • De personalia zoals naam, adres, contactgegevens e.d.
  • De sociale data zoals opleiding, arbeidsverleden, e.d.
  • Gezondheidsgegevens zoals ervaren scholingsbelemmeringen.

Waarom Stichting techniek praktijk centrum gegevens nodig heeft

Stichting techniek praktijk centrum verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Stichting techniek praktijk centrum uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de uitvoering van een traject, uitsluitend en alleen ten behoeve van de door Stichting techniek praktijk centrum uit te voeren (terug)begeleiding van cliënten naar de arbeidsmarkt.

Hoe lang Stichting techniek praktijk centrum gegevens bewaart

De van een cliënt(e) geregistreerde gegevens worden uit het bestand van Stichting techniek praktijk centrum gewist dan wel verwijderd uiterlijk zeven jaar na beëindiging van de (re-integratie)activiteiten tenzij enige wettelijke bepaling een langduriger registratie voorschrijft.

Delen met anderen

Stichting techniek praktijk centrum verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Hiervoor zal uw toestemming worden gevraagd. Stichting techniek praktijk centrum kan ook persoonsgegevens delen met derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In verband met tevredenheidsonderzoeken delen wij uw NAW gegevens met de organisatie Panteia, waarvoor uw schriftelijke goedkeuring zal worden gevraagd.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Stichting techniek praktijk centrum worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting techniek praktijk centrum gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Stichting techniek praktijk centrum maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van Stichting techniek praktijk centrum bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen worden geanonimiseerd. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting techniek praktijk centrum te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting techniek praktijk centrum heeft hier geen invloed op. Stichting techniek praktijk centrum heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting techniek praktijk centrum verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@tpcdoetinchem.nl. Stichting techniek praktijk centrum zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U heeft het recht om te verzoeken de registratie van een onjuist gegeven te wijzigen in registratie van het juiste gegeven. In geval van een verzoek om wijziging van een door een ander dan de cliënt(e) verstrekt gegeven, is Stichting techniek praktijk centrum eerst dan tot correctie gehouden wanneer die ander schriftelijk aan Stichting techniek praktijk centrum kenbaar heeft gemaakt een onjuist gegeven verstrekt te hebben.

Wilt u een schriftelijk overzicht van uw verwerkte persoonsgegevens ontvangen, dan is Stichting techniek praktijk centrum gerechtigd u een vooraf te betalen redelijk bedrag voor gemaakte kopieerkosten in rekening te brengen.

Indien niet binnen 4 weken op een verzoek om inzage, correctie of verwijdering is gereageerd, staat cliënt(e) op grond van het Klachtreglement van Stichting techniek praktijk centrum de mogelijkheid open een klacht bij de directeur van Stichting techniek praktijk centrum in te dienen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het College Bescherming persoonsgegevens (Postbus 93.374, 2509 AJ Den Haag / www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) om bemiddeling te vragen.

Geheimhoudingsplicht

Tenzij enige wettelijke bepaling anders voorschrijft is elke natuurlijke of rechtspersoon die in dienst dan wel in opdracht van Stichting techniek praktijk centrum (re-integratie)activiteiten verricht, tot geheimhouding van de in artikel 2.1. genoemde gegevens jegens elke niet tot de wetenschap van die gegevens gerechtigde derde gehouden. De in het vorige lid omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet indien die plicht zich niet verhoudt met een behoorlijke en adequate uitoefening van de (re-integratie) activiteiten.

Beveiligen

Stichting techniek praktijk centrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De van een cliënt(e) originele schriftelijk genoteerde persoonsgegevens worden, na het in de drive te zetten, vernietigd of terug gegeven aan de cliënt(e). Na afloop van het traject worden de gegevens nog 2 jaar bewaard waarna ze uit de Drive worden verwijderd. De computer en de drive zijn voorzien van wachtwoorden en alleen toegankelijk voor de medewerkers van Stichting techniek praktijk centrum.

De website van Stichting techniek praktijk centrum maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting techniek praktijk centrum verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting techniek praktijk centrum op via administratie@tpcdoetinchem.nl. www.tpcdoetinchem.nl  is een website van Stichting techniek praktijk centrum. Stichting techniek praktijk centrum is als volgt te bereiken:

Post- en Bezoekadres: Ambachtstraat 10, 7005 AM Doetinchem
Vestigingsadres: Industriestraat 1b, 7005 AN Doetinchem
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 854767964
Telefoon: 0314-393921
E-mailadres: info@tpcdoetinchem.nl